YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
 
ACCOUNTİNG STANDARDS
 
Calculations
 
LINKS
 
 
 
 
 
GÜNCEL YAZILAR
 
Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinin SGK’Ya Her Ay Verilmesi Gerekir

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık  Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, Kurumca belirlenen işyerleri hariç olmak üzere, işverenler, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeleri, aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır.

Sözkonusu belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ile birlikte verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde ise, eksik bildirilen sürelere ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primi, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilmektedir. Ayrıca yasal süresi dışında Kuruma verilen her bir ek nitelikte aylık  prim  ve  hizmet  belgesine;

-Belgenin işverenlerce düzenlenerek Kuruma verilmiş olması halinde, aylık asgari ücretin iki katı aşılmamak kaydıyla, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında,

-Belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde ise, aylık asgari ücretin iki katı aşılmamak kaydıyla, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/2’si tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu yazımızda, eksik gün nedeni “06-Kısmi İstihdam” seçeneği işaretlenmiş sigortalılara ilişkin kısmi süreli iş sözleşmelerinin bir defa Kuruma verilmesinin ardından takip eden aylarda tekrar verilmesine ilişkin  uygulamanın  yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, sözkonusu sigortalılarla ilgili sözleşmelerin Sosyal  Güvenlik  Kurumuna bir defa verilmesine rağmen takip eden aylarda verilmemiş olduğu durumlarda, eksik sürelerin 30 güne tamamlatılmasına gerek olup olmadığı hususları irdelenecektir.

2- KONUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

Aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinde eksik gün nedeni olarak “06- Kısmi İstihdam” seçeneği işaretlenmiş sigortalılara ilişkin olarak 16/318 Ek sayılı Genelgede, işyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmelerin noterden tasdikli olmasının zorunlu olmadığı, bu sözleşmelerin “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde ve aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Kuruma verilmiş olması kaydıyla, işverenlerden her ay tekrar istenilmeyeceği, ancak bu sözleşmelerin noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş olması halinde, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edeceği, başka bir deyişle verildiği ayı takip eden aylarda her ay istenilmeyeceği  belirtilmiştir.

16/318 Ek sayılı Genelgedeki bu düzenlemeler doğrultusunda, kısmi süreli iş sözleşmelerine istinaden ay içinde bazı günlerde çalışmayan sigortalılarla yapılan iş sözleşmeleri Sosyal  Güvenlik  Kurumuna bir defa verilmekte, takip eden aylarda ise tekrar verilmesine gerek bulunmamakta idi.

Ancak, 2011/13 sayılı Genelge ile 16/318 Ek sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması ile birlikte, kısmi süreli iş sözleşmelerinin bir defa verilmesi halinde takip eden aylarda tekrar verilmemesi durumu da ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Dolayısıyla, Kurumca istisna tutulan işyeri işverenleri hariç olmak üzere 4/2/2011  tarihinden  itibaren, eksik gün nedeni olarak “06- Kısmi İstihdam” seçeneği işaretlenmiş sigortalılara ilişkin kısmi süreli iş sözleşmelerinin noter tasdikli olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, her ay Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ile birlikte Sosyal  Güvenlik  Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

3- KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİ KURUMA BİR DEFA VERMELERİNE RAĞMEN TAKİP EDEN AYLARDA VERMEYEN İŞVERENLERİN DURUMU

16/318 Ek sayılı Genelgede yer alan, kısmi süreli iş sözleşmelerinin Kuruma bir defa verilmesi halinde takip eden aylarda tekrar verilmesine gerek olmadığına ilişkin  uygulamanın  yürürlükten kalktığını fark edememiş bir çok işveren ve meslek mensubu, kısmi süreli iş sözleşmelerini bir defa Kuruma verdikten sonra, takip eden aylarda tekrar vermemişlerdir.

Sözkonusu  uygulamanın  yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, noterden tasdikli olan kısmi süreli iş sözleşmelerini her ay Kuruma vermemiş olan işverenlerden Sosyal  Güvenlik  Kurumunca eksik sürelerin 30 güne tamamlatılması istenildiği durumlarda,  bu belgelerin her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olmadığı dikkate alındığında, noterden tasdikli olan bu sözleşmeler, işverenlerce Kuruma ibraz edildiği takdirde, eksik sürelerin 30 güne tamamlatılmasına gerek olmayacaktır.

Ancak bu durumda, eksik sürelere ilişkin aylık  prim  ve  hizmet  belgelerinin Kuruma verilmesine ilişkin yazının tebliğinden itibaren en geç bir ay içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal  Güvenlik   Merkezine , kısmi süreli iş sözleşmesini de ibraz etmek suretiyle itiraz edilmesi gerekecektir.

Noterden tasdikli olmayan kısmi süreli iş sözleşmelerine gelince; bu sözleşmeler, her ne kadar, her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olsa da, bu sözleşmelerin daha önce Sosyal  Güvenlik  Kurumuna verilmiş olduğu dikkate alındığında, daha önce Kuruma verilmiş olan bir belge üzerinde işverenler tarafından değişiklik yapılmasının mümkün olamayacağı ve bu durumun daha önce Kuruma verilmiş olan belgenin her zaman düzenlenebilir bir belge olma durumunu da ortadan kaldıracağı aşikârdır.

Bu çerçevede, daha önce Sosyal  Güvenlik  Kurumuna verilmiş olmak kaydıyla, sonraki aylarda Kuruma aylık  prim  ve  hizmet belgelerinin verilme süresi geçtikten sonra verilen ve noter tasdikli olmayan kısmi süreli iş sözleşmelerinin daha önce Kuruma verilen kısmi süreli iş sözleşmeleri ile aynı olması halinde, bahse konu aylara ilişkin eksik sürelerin de 30 güne tamamlatılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir.

Ancak noter tasdikli olan kısmi süreli iş sözleşmelerinin daha önce Kuruma hiç verilmemiş olduğu durumlarda, sözkonusu sözleşme tasdik  tarihinden  itibaren hüküm ihtiva etmesine rağmen, noter tasdikli olmayan iş sözleşmeleri Kuruma verildiği tarihten itibaren hüküm ihtiva edecektir. Dolayısıyla, daha önce Kuruma hiç verilmemiş olan kısmi süreli iş sözleşmelerinin ilk defa, yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilmesi halinde, sözkonusu sözleşmeler verildiği tarih ve sonrası için hüküm ihtiva edecektir.

4- SONUÇ

Eksik gün nedenlerine ilişkin kısmi süreli iş sözleşmelerinin Kuruma bir defa verilmesi halinde takip eden aylarda tekrar verilmesine gerek olmadığına ilişkin 16/318 Ek sayılı Genelgede yapılan düzenleme, 4/2/2011  tarihinden  itibaren 2011/13 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 Bu nedenle, Kurumca istisna tutulan işyerleri hariç olmak üzere, ay içinde 30 günden eksik çalıştığı belirtilen sigortalılara ilişkin eksik gün nedeninin 06-Kısmi İstihdam olması halinde, kısmi süreli iş sözleşmelerinin noterden tasdikli olup olmadığına bakılmaksızın her ay Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, noterden tasdikli olmayan kısmi süreli iş sözleşmeleri her ne kadar her zaman düzenlenebilir nitelikte bir belge olsa da, bu sözleşmelerin daha önce Sosyal  Güvenlik  Kurumuna verilmiş olması halinde, takip eden aylarda Kuruma verilmemiş olduğu durumlarda, daha önce Kuruma verilmiş olan belgenin esas alınarak her zaman düzenlenemeyen belge olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

 

 


 
DÖVİZ KURLARI
Döviz Fiyatları
Döviz Kurları
İÇ PİYASALAR
 
ALTIN FİYATLARI
BU ALANDA NE GÖRMEK İSTERSİNİZ

 
 
 
Soyer Kltr ve Sanat Fabrikas | Ana Sayfa

İsmail İŞÇİ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Adalet Mahallesi 1594/1 Sokak No:1/52 Avcılar Office Bayraklı-İZMİR
Tel: +90 232 425 62 14        Fax: +90 232 425 62 98           Cep: +90 532 625 90 20
info@ismailisci.com
Ziyaretçi Sayısı : 
1201
Online Kişi Sayısı : 
1
 
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN